tfsf.net
当前位置:首页>>关于8086汇编程序实例的资料>>

8086汇编程序实例

BUF DB 4 DUP('?')LEA DX, BUF MOV AH,0AH INT 21H这个调用有问题改成BUF db 5,0,5 dup(?)

; 本程序在MASMPlus 1.2集成环境下通过编译,经过调试,运行正确.Code Segment Assume CS:Code,DS:Code; -------------------------------------; 功能:显示指定地址

;用汇编语言求大正方形(边长5)和小正方形(边长4)之间环形的面积的程序DATA SEGMENT D_R DW 5;大正方形边长 D_S DW ?;大正方形面积 X_R DW 4;小正方形边长 X_S DW ?;小正方形面积 H_S DW ?;环形面积 DATA

我要提问 8086汇编语言实例 4乘4键盘 用8255a芯片仿真? 8086汇编语言实例 4乘4键盘 用8255a芯片仿真 匿名 分享到微博 提交回答 类似问题 答: (AD)[size=-2]16=(13*16^0+10*16^1)[size=-2]10

这个程序的目的就是将一个2位十进制数原样输出到终端,以下为每一步的解释(注释算一行) line 1:在数据段定义了2个字单位的数,10,1,这两个数将分别作除数来取得2位十进制数的十位和个位数. line 3:将循环次数存放至cx寄存器 line

DATAS SEGMENT SJA DB 1,3,5,1,2 SJB DB 2,4,6,2,3 SJC DB 20,40,60,20,10 SJD DB 4,5,6,4,5 SJE DB 5,20,20,20,15 BUF1 DB 10 DUP(' ') BUF2 DB 10 DUP(' ')DATAS ENDSSTACKS SEGMENT DW 10 DUP(0)STACKS ENDSCODES

data segment buf db 3,5,-3,0,2,-8,1,-4,-9,-18 n equ $-buf count db ? data ends code segment assume cs:code,ds:data start: mov ax,seg data mov ds,ax lea si,buf mov byte ptr count,0 mov cx,n call proc_count mov byte ptr count,al mov ah,4ch int 21h

DATASEGMENTORG 200HBUFDB 28, -96, 24, 0, 17, 84LL EQU ($ - BUF)DATAENDSCODESEGMENTASSUMECS:CODE, DS:DATASTART: MOV AX, DATA MOV DS, AX LEA SI, BUF MOV BL, [SI] MOV BH, [SI] MOV CX, LL ;个数C1:

; 下面的程序是16位汇编,编译通过,运行正确.; Program Name: SameEven.asmSameEven SEGMENT ASSUME CS:SameEven,DS:SameEven ORG 100HStart: JMP BeginA DW 3,1000,158,623,789,123,456,127,65531,32762B DW 10000

第一个:data segment buf db 35,23,46,57,64,38,55,39,86/*写50个数*/ coun equ $-bufdata endscode segment assume cs:code,ds:data start: mov ax,data mov ds,ax lea si,buf mov cx,coun mov al,0 again: cmp al,[si] jae next mov al,[si] mov

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.tfsf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com